دانشگاه و تحصیلات عالی

جلسه کمیته علمی

با حکم دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش علمی کاربردی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به عنوان «مسئول بازنگری رشته های برق صنعتی و تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی» انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهارتهای شغلی و برنامه ریزی درسی در این دو رشته با محوریت مرکز آموزش علمی کاربردی گروه انتخاب مورد بازنگری قرار خواهند گرفت و پس از تأیید در شورای گسترش دانشگاه به تصویب وزارت عتف خواهد رسید.

پست های مرتبط

آغاز ثبت‌نام دانشگاه علمی کاربردی انتخاب

newsroom

دانشگاه علمی کاربردی با ارائه مهارت‌آموزی یکی از مشکلات اساسی کشور را رفع می‌کند

newsroom

مرکز اموزش علمی کاربردی انتخاب

newsroom

ارسال دیدگاه