کشاورزی

شیوه های نوین آبیاری

 نیمی از زمین های کشاورزی برای اجرای سامانه های نوین آبیاری تحت فشار مناسب است تا به صرفه جویی سالیانه هشت میلیارد مترمکعب آب دست یابیم؛ در حالی که فقط ۴۰ درصد این زمین ها به چنین سیستم هایی مجهز شده اند.

نزدیک نیمی از هشت میلیون هکتار زمین کشاورزی شرایط اجرای سامانه های نوین آبیاری تحت فشار را دارد.
از ابتدای اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری تا پارسال، مساحت زمین های کشاورزی مجهز به این سیستم به یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسید.
با وجود تلاش های دولت حدود ۱۸ درصد زمین های آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است، درحالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این میزان به ۵۰ درصد می رسد.
اکنون مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از تجهیز یک میلیون و ۷۹۵ هزار هکتار زمین به سامانه های نوین آبیاری خبر می دهد و می گوید: با این روش سالیانه هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.
از آغاز امسال تا پایان اردیبهشت ماه یک هزار و ۶۴ طرح سامانه های نوین آبیاری در ۱۳ هزار و ۷۷۷ هکتار از زمین های کشاورزی اجرا شد.
«امسال در ۱۳۵ هزار و ۴۵۷ هکتار دیگر، سیستم های نوین آبیاری اجرا می شود».
مشاور وزیر جهاد کشاورزی می گوید با اجرای سیستم های نوین آبیاری در زمین های کشاورزی امکان صرفه جویی ساللانه هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی بخش کشاورزی، ۳۰ درصد افزایش عملکرد محصولات و ۲۵ درصد کاهش مصرف سم، بذر و کود شیمیایی فراهم می شود.
در برنامه ششم توسعه، اجرای سالیانه ۶۰۰ هزار هکتار عملیات آب و خاک اعم از آبیاری تحت فشار، شبکه ها، تجهیز و نوسازی، اقدامات سازه ای و غیرسازه ای پیش بینی شده است که ۴۰۰ هزار هکتار آن به سامانه های تحت فشار اختصاص دارد.

پست های مرتبط

ایجاد اشتغال‌زایی با راه‌اندازی هلدینگ کشاورزی

newsroom

ارسال دیدگاه