پست های مرتبط

بازدید کارگردان و تهیه کننده برنامه تلویزیونی خندوانه از کارخانه های گروه صنعتی انتخاب

newsroom

به دست آوردهای گروه صنعتی انتخاب افتخار می کنیم.

newsroom

شفافیت اقتصادی، اولویت انتخاب الکترونیک

newsroom

ارسال دیدگاه